GARANTIE

De garantieperiode voor alle producten staat vermeld in de verklaring over de geldigheidsduur van de garantie voor producten van Eko-Okna S.A.

De geldigheidsduur van de garantie voor Eko - Okna S.A.-producten is te vinden op www.ekookna.pl.

Die Garantie begint met de levering en ontvangst en de volledige betaling van het product. De garantie wordt door  de fabrikant gegarandeerd.

De garantie dekt:

◾ Duurzaamheid en kleur van profielen en sterkte van structurele verbindingen.

◾ Onderhouden van de functie en functionaliteit van de hardware.

◾ Dichtheid van dubbele beglazing.

De garantie dekt niet:

◾ Aanpassen van beslag en onderhoud van ramen en deuren.

◾ Dauw op de buiten- en binnenglas  en scheuren in de ruiten tijdens gebruik.

◾ Defecten en beschadigingen, op grond waarvan de prijs van het product werd verlaagd, met mechanische beschadigingen.

◾ Onjuiste verzending door de koper.

◾ Schade na plaatsing van het schrijnwerk (elke schade dient gemeld te worden vóór het plaatsen van PVC schrijnwerk) en onjuist uitgevoerde schrijnwerkmontage.

◾ Producten met beschadigde verflaag door vuil, gebruik van ongeschikte plakband  of chemische verzorgingsproducten.

◾ Roosters en andere beveiligingsmiddelen die de productstructuur schenden.

◾ Redenen die geen verband houden met het gebruikelijke gebruik van de profielen of het gebruik ervan in strijd met het beoogde gebruik, schade als gevolg van willekeurige gebeurtenissen en natuurrampen, zoals: overstroming, brand, windvlagen.

◾ Defecte structuur van gebouwen

◾ De koper brengt zelf wijzigingen aan en verplaatst de goederen zonder onze hulp. 

◾ Defecten en schade als gevolg van overschrijding van de technische normen die voortvloeien uit de bestelling de koper, waarin hij verklaarde de mogelijke gevolgen van deze overschrijdingen te erkennen.

◾ Mogelijke veranderingen in houtwerktinten als gevolg van de variëteit van de batch van een bepaald product

◾ Onbeduidende gebreken (d.w.z. gebreken die geen invloed hebben op de gebruikswaarde van PVC-schrijnwerk).

Plaats van installatie:............................................................

Productieordernummer:.......................................................

Factuurnummer:....................................................................

Verkoopdatum:.....................................................................

GARANTIE KAART PVC

Eventuele uitwendige beschadigingen aan glas en profielen dienen binnen 14 dagen na aankoopdatum te worden gemeld. Na deze periode worden klachten niet in behandeling genomen. Bedrijf Eko-Okna S.A. is niet verantwoordelijk voor de voortvloeiende gebreken aan ramen en deuren door verkeerde montage. De garantie voor de installatie wordt verstrekt door het installatiebedrijf en is verantwoordelijk voor een juiste afstelling ramen en deuren. De garantieservice herstelt de herkende gebreken zo snel mogelijk, niet langer dan 30 dagen vanaf de datum van erkenning van de klacht. Deze datum kan om gewichtige redenen in overleg met de opdrachtgever worden gewijzigd. Verwijder vóór het servicebezoek alle extra elementen van het raam (bijv. jaloezieën, rolgordijnen).

Reinigings- en onderhoudsinstructies.

Schoonmaak:

PVC-profielen kunnen worden gereinigd met een afwasmiddel. Gebruik geen alcohol, verdunner en oplosmiddelen.

Reinigingsmiddelen die deeltjes bevatten die deze zouden kunnen beschadigen, zijn ook niet geschikt. Raamverzorgingskits zijn uitgerust met profielverzorgingsproducten en hardware-onderhoud en pakkingen.

Raam onderhoud:

Regelmatig raamonderhoud is essentieel om ervoor te zorgen dat het raam lang zijn gebruikswaarde behoudt.

Om deze reden dienen jaarlijks de volgende onderhoudswerkzaamheden te worden uitgevoerd: controleer de werking van de bewegende delen van het raam, het beslag controleren, de dichtheid tussen de vleugel en het kozijn controleren, pakkingen, controleer afvoersystemen, maak gaten indien nodig schoon en controleer bevestigingsschroeven in de ramen.

Onderhoud van de afdichtingen:

Raamafdichtingen spelen een zeer belangrijke rol: ze beschermen het interieur tegen water, wind en kou. Daarom moeten ze correct worden gebruikt en onderhouden. Ze kunnen niet worden gereinigd met chemicaliën die de eigenschappen, elasticiteit of zelfs hechting aan het profiel kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat u de pakking elke keer schoonmaakt. Dit voorkomt onder andere overmatige afvlakking, het plakken van de pakking aan bewegende delen ramen of het barsten hiervan.

Hardware-onderhoud:

Raambeslag is meestal gemaakt van metalen elementen. Ze worden daardoor blootgesteld aan roest en corrosie. Om dit te voorkomen dient u minimaal één keer per jaar onderhoud uit te voeren en te smeren met machineolie.

Let op:

Als er condens op de ramen zit, betekent dit dat ze te strak zitten. Dit fenomeen is een natuurlijk gevolg het niet ventileren van ruimtes met een bepaald microklimaat. De waterdamp condenseert dan op de afgekoelde raam oppervlakken. Om dit te voorkomen, moet u de kamers ventileren. Doe dit indien nodig regelmatig. Het is het beste om alle ramen te openen zodat er veel luchtuitwisseling is in de ruimte. Het permanent kantelen van een vleugel is vaak onvoldoende.

Extra elementen voor reparatie, vervanging.

Als er tijdens de garantieperiode technologische veranderingen zijn in verband met de introductie van nieuwe technologieën (profielen, beslag, glas, overige onderdelen), bij herroeping of verwijdering uit het aanbod van degenen die reparatie of vervanging nodig hebben, zal de fabrikant dergelijke items vervangen door vergelijkbare of vergelijkbare items functies.

Reclamaties.

Voorwaarden voor het accepteren van een klacht.

Klachten dienen schriftelijk of elektronisch (passend formulier) te worden ingediend bij Eko-Okna (in het geval van een individuele klant) en per e-mail verzonden naar het adres:

◾ Nederland / België (Nederlandstalige klanten)

klachtenafdeling@ekookna.pl

Fotografische documentatie moet bij de klacht worden gevoegd, vooral in geval van schade en het niet nakomen van de bestelling.

De klacht is geen reden om betalingen voor PVC-schrijnwerk in te houden. Onbetaalde goederen vallen niet onder de garantie. De eiser moet tijdens de garantieprocedures complete toegang tot het product verlenen

De aansprakelijkheid van de fabrikant onder de garantie is beperkt tot de waarde van de gekochte goederen. Garantie sluit de rechten van de koper uit of beperkt deze, in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek, en voortvloeiend

uit niet-naleving goederen met het contract.

Extra informatie.

Eko-Okna SA is vrijgesteld van alle claims en verplichtingen, inclusief verhaal, onder de garantie,in de volgende omstandigheden:

◾ De kleur van het glas is een eigen kenmerk, onafhankelijk van de garantie en als zodanig niet vatbaar voor klachten.

◾ Het fenomeen interferentie (lichtbreking op het glas) is een kenmerk van glas en is niet vatbaar voor klachten of garantie.

◾ Het optreden van „vlekken” op de beglazingseenheden tijdens het stomen is zijn eigen kenmerk en is niet vatbaar voor klachten of garantie.

◾ De methode voor het verbinden van kozijnen tussen de ruiten zorgt voor de strakheid van de beglazing en de esthetiek van de uitvoering ervan als zodanig is het niet vatbaar voor klachten.

◾ Als het product wordt doorverkocht, profiteert de volgende koper van de garantie totdat deze verloopt.

◾ Bij een onterechte klacht worden alle daaraan verbonden kosten (volgens de actuele prijslijst van diensten materialen) aan de koper doorberekend (met name de reis- en werktijd van de servicemonteur).

◾ Schade aan het product alleen en uitsluitend tijdens de garantieperiode.

◾ Producten opgeslagen en opgeslagen in overeenstemming met de vereisten van PN-B-05000: 1996, d.w.z. binnenshuis overdekt, droog en luchtig.

◾ Gedetailleerde informatie over PVC-schrijnwerk is beschikbaar op www.ekookna.pl