De ondernemer HQ-Trading.co bv 

handelend onder  HQ- Kozijnen en Rolluiken 
Pieterstraat 4 A
Geleen

Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 14097327

 

ARTIKEL 1: , DEFINITIES TOEPASSELIJKHEID:

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes maar ook op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van HQ- Kozijnen en Rolluiken, gevestigd te Geleen , hierna te noemen “de ondernemer”.

1.2. a De koper c.q. de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de klant ”.                                                                                                           b De kozijnen, deuren,  rolluiken en accessoires zullen verder worden aangeduid als "de goederen" .

1.3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de klant  een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de klant  aangeduid met de term “de consument”.

1.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

1.5. Door de ondernemer te vervaardigen c.q. door de klant  verstrekte berekeningen, tekeningen, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d..

1.6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

1.7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- c.q. deelopdrachten.

1.8. Indien de ondernemer deze algemene voorwaarden al een keer of meerdere keren aan de klant  ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De ondernemer hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

ARTIKEL 2: TOT STANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN:

2.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant  de door de ondernemer gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de klant  echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien de ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2.2. Indien de klant  zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan de ondernemer een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is de ondernemer eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de klant  heeft bevestigd.

2.3. De ondernemer is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de klant  heeft bevestigd of zodra de ondernemer – zonder tegenwerping van de klant  – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

2.4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden de ondernemer eerst nadat deze schriftelijk aan de klant  zijn bevestigd.

2.5.Mondelinge afspraken, toezeggingen, beloftes en garanties van medewerkers of vertegenwoordigers van HQ-kozijnen en rolluiken in verband met de sluiting van een overeenkomst, plaatsing van een offerte of bevestiging van een bestelling zijn niet bindend en kunnen dan ook geen grondslag vormen voor vorderingen jegens HQ-Trading co bv. Iedere overeenkomst is eerst dan  rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging door de directie van HQ-trading.co bv. 

2.6 Met het verrichten van de aanbetaling komt de  overeenkomst tot stand, en waarmee je tevens verklaard kennis te hebben genomen van de algemene en verkorte voorwaarden van HQ Trading co bv.  

 

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN, OFFERTES en PRIJSOPGAVEN :

3.1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van de ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de klant  aanvaard, dan heeft de ondernemer het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2. Een samengestelde prijsopgave verplicht de ondernemer niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3.3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de klant  verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de ondernemer gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.

3.4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten of bestellingen.

3.5. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de klant  geen rechten ontlenen.

3.6. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van De ondernemer en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de klant  aan de ondernemer te worden geretourneerd.

3.7. De ondernemer heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de klant  in rekening te brengen, mits zij de klant  vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

3.8. Indien de klant  een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op eerste verzoek van de ondernemer alle bij de offerte geleverde bescheiden aan de ondernemer te retourneren.

 

ARTIKEL 4: VERGOEDING, PRIJZEN en TARIEVEN:

4.1. Tenzij partijen een vaste prijs c.q. vergoeding zijn overeengekomen, zal de ondernemer of het montagebedrijf  zijn vergoeding voor uitgevoerde werkzaamheden berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van HQ-Kozijnen & Rolluiken of het montagebedrijf. 

4.2. De ondernemer is gerechtigd een overeengekomen vaste prijs c.q. vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werkzaamheden bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de ondernemer en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen prijs c.q. vergoeding.

4.3. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met zaterdag voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

4.4. Bij spoedopdrachten gelden andere tarieven.

4.5. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, voorrijkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders vermeld. 4.6. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de ondernemer bindend, behoudens tegenbewijs van de klant .

4.7. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de ondernemer (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door de ondernemer ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken, is de ondernemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de klant  in rekening te brengen.

 1. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan de ondernemer heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de ondernemer er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.
 2. Alle prijzen hebben een geldigheidsduur van 7 kalenderdagen.

 

ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN en MONTAGE:

5.1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de ondernemer het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van HQ-Kozijnen & Rolluiken, in de offerte of mondeling bij het inmeten wordt  aangegeven door wie de montage wordt uitgevoerd. 

5.2 De ondernemer die het inmeten verzorgd is ook het montagebedrijf, om problemen met de maatvoering te voorkomen.  

5.3 Door akkoord te gaan met de offerte, door ondertekening of aanbetaling, gaat u een aparte overeenkomst aan met het montagebedrijf. 

5.4 De montage kosten worden door het montagebedrijf gefactureerd, indien niet anders overeengekomen. 

5.5 Indien er tijdens het verwijderen van de oude kozijnen onvoorziene schade ontstaat aan vensterbanken, buitendorpels, de ondergrond zoals stuk- of metselwerk dan komen de herstelkosten in overleg voor rekening van de opdrachtgever.

5.6 Kleine afwijkingen van kleuren of maten, die niet wezenlijk afbreuk doen aan het gebruik of nut van de kozijnen, gelden niet als een tekortkoming.  

5.7 In het uitzonderlijke geval dat er tijdens transport of montage aan het geleverde schade is ontstaan zal het beschadigde deel worden bijgewerkt of vervangen naar keuze van de leverancier.

5.8 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie van de kozijnen, tenzij de installatie door de verkoper zelf is uitgevoerd.

 

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT:

6.1. De klant  dient ervoor te zorgen dat:

    a. Hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, e.d.) en bescheiden, tijdig op de door de ondernemer gewenste wijze aan de ondernemer ter beschikking stelt

    b .Eventuele door de klant  aan de ondernemer verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;

    c. De ondernemer op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke veiligheidseisen;

    d. De door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat de ondernemer hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;

   e. De werklocatie in zodanige staat is dat de ondernemer ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten;

   f. De ondernemer tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen;

   g. De ondernemer op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klant . Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de klant ;

   h. Er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen e.d. van de ondernemer opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden;

   i. De klant zorgt voor voldoende ruimte om de materialen te kunnen lossen, zodat deze niet onnodig verplaatst hoeven te worden, dit om beschadiging te voorkomen.

   j. Op de werklocatie de door de ondernemer en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;

   k. De klant mag de goederen niet op eigen initiatief uitpakken, verplaatsen of laten verplaatsen, dit om discussies over eventuele schade en garantieaanspraken met de fabrikant te voorkomen;

   l. De ondernemer vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de werklocatie.

6.2. De klant  draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart De ondernemer voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

6.3. De ondernemer zal de door de klant  verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst

6.4. De klant  is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan de gereedschappen, machines, materialen e.d. die de ondernemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de klant  gebruikt c.q. heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.

6.5. De klant  staat de ondernemer toe reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

6.6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de klant  wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/ of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de klant .

6.7. Indien de klant  zijn verplichtingen niet nakomt en de ondernemer nalaat van de klant  nakoming te verlangen, tast dit het recht van de ondernemer om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

ARTIKEL 7: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN:

7.1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de ondernemer de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

7.2. De ondernemer is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk c.q. periodiek kan worden gefactureerd.

7.3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de klant  op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van de ondernemer verlaten of het moment waarop de ondernemer aan de klant  heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

7.4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken op de werklocatie aankomen en feitelijk ter beschikking staan van de klant .

7.5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de klant , niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de zaken aan de klant  te leveren, is De ondernemer gerechtigd de zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de klant  op te slaan. Tenzij de ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de klant  de ondernemer binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten en/of de zaken alsnog te leveren.

7.6. Indien de klant  na verloop van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De ondernemer heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken en/of materialen aan derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Een en ander, zonder dat hieruit voor de ondernemer een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.

7.7. Het voorafgaande laat de verplichting van de klant  tot vergoeding van eventuele (opslag-) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

 

ARTIKEL 8: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST:

8.1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk c.q. de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:

 1. De ondernemer niet tijdig alle noodzakelijke gegevens van de klant  heeft ontvangen;
 2. De ondernemer niet tijdig de overeengekomen (vooruit)betaling van de klant  heeft ontvangen;
 3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de klant  komen; heeft de ondernemer recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de klant  in rekening te brengen.

8.2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de klant  de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de klant .

8.3. De ondernemer zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de klant  moet worden bespoedigd, is de ondernemer gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de klant .

8.4. De ondernemer is verplicht de klant  te wijzen op onvolkomenheden, fouten e.d. in door of namens de klant  voorgeschreven c.q. gegeven constructies, werkwijzen, bescheiden, orders en aanwijzingen. Een en ander voor zover voornoemde onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van de ondernemer en zij hiermee bekend is of kan zijn.

8.5. De ondernemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de klant .

8.6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal de ondernemer met de klant  in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De ondernemer zal de klant  daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft de ondernemer in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.

8.7. De klant  zal iedere conceptversie van door de ondernemer te vervaardigen bescheiden steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan de ondernemer kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door de ondernemer aangepast en nogmaals aan de klant  ter goedkeuring voorgelegd. De ondernemer is gerechtigd om te verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde bescheiden per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de klant  of dat de klant  een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De klant  mag de vervaardigde bescheiden pas gebruiken, nadat de ondernemer de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.

8.8. Ingeval de ondernemer in reeds goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is de ondernemer gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de klant  in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 9: MEER- EN MINDERWERK:

9.1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de klant  of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.

9.2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen de ondernemer en de klant  overeengekomen te worden. De ondernemer is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de klant  heeft bevestigd of zodra de ondernemer – zonder tegenwerping van de klant  – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

9.3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht; b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.

9.4. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 10: OPLEVERING, GOEDKEURING EN ONDERHOUDSTERMIJN:

10.1. De ondernemer is gehouden de klant  mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en het resultaat van de werkzaamheden gebruiksklaar is.

10.2. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de klant  het resultaat van de werkzaamheden heeft gecontroleerd en binnen 8 dagen na de montage geen tekortkomingen schriftelijk of per mail heeft gemeld. 

10.3. Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de klant  binnen een termijn van 8 dagen na de mededeling dat het werk is afgerond is niet schriftelijk of per mail  heeft gereclameerd bij de ondernemer of zoveel eerder als de klant  het resultaat van de werkzaamheden – voor zover mogelijk – vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.

10.4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de klant  ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat van de werkzaamheden, hebben geen invloed op de oplevering van het door de ondernemer verrichte en met de klant  overeengekomen werk.

10.5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. de ondernemer of het ingeschakelde montagebedrijf  is verplicht gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor haar rekening komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.

10.6. Ingeval de klant  na de in dit artikel bedoelde oplevering c.q. onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het (resultaat van het) opgeleverde werk constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

 

ARTIKEL 11: KLACHTEN:

11.1. De klant  is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de klant  de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan de ondernemer te melden.

11.2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Voor beschadigingen geldt een meldingstermijn van 14 dagen na plaatsen.   Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de klant . Indien niet expliciet een andere garantietermijn is overeengekomen, geldt voor door de ondernemer vervaardigde zaken een termijn van 2 jaar na levering.

11.3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 1 maand na oplevering van de werkzaamheden – schriftelijk aan de montage-ondernemer te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de klant .

11.4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de ondernemer is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

11.5. De bij de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen worden in de bij de ondernemer voorradige verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven afmetingen, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van HQ-Kozijnen & Rolluiken . Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

11.6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant  niet op.

11.7. Lid 6 van dit artikel geldt niet voor de consument.

11.8. De klant  dient de ondernemer in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan de ondernemer te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat de ondernemer ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de klant , tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

11.9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in c.q. eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of ten aanzien van onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht aan of door gebruikmaking van deze zaken, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.

11.10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

11.11.Geen klachten zijn mogelijk met betrekking tot zaken die na ontvangst door de klant van aard en/of samenstelling zijn veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt. Het verplaatsen van de goederen zonder onze hulp geeft geen aanleiding tot klachten, aangezien verplaatsingen schade aan de goederen kunnen veroorzaken. Als de klant ervoor kiest om de goederen op eigen initiatief te verplaatsen of te laten verplaatsen, leidt dit niet tot klachten over eventuele beschadigingen. 

 

ARTIKEL 12: GARANTIES:

12.1. De ondernemer zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen c.q. werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. De garantie op de montage c.q. werkzaamheden berust bij de ondernemer welke de montage uitgevoerd heeft.. 

12.2. De ondernemer staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.

12.3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert ondernemer zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen verstrekt over de eigenschappen van deze materialen. Indien voor de gebruikte materialen c.q. de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De ondernemer zal de klant  hierover informeren.

12.4. De ondernemer garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de klant  deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant  heeft bevestigd.

12.5. Ingeval door de klant  terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal de ondernemer contact opnemen met de fabrikant of de firma welke de montage heeft uitgevoerd  en indien de klacht gegrond verklaart wordt door de fabrikant of de monteur,  kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken c.q. de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van HQ-Kozijnen & Rolluiken of het montage team . Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

12.6. HQ-Kozijnen & Rolluiken versterkt na volledige betaling de garantiebewijzen welke door de leverancier van de producten ter beschikking wordt gesteld, op deze garantiebewijzen zijn de voorwaarden voor garantie en de garantietermijn vermeld.

12.7 De garantie is uitdrukkelijk een fabrieksgarantie en geen verkopersgarantie, de garantie op de montage wordt verleend door het montagebedrijf welke in de offerte of koopovereenkomst staat. de verkoper zal ten alle tijden de koper bijstaan de garantie te claimen bij de fabrikant of het montagebedrijf.

 

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID:

13.1 Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door de ondernemer gegeven garanties aanvaardt ondernemer geen enkele aansprakelijkheid.

13.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de ondernemer slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de ondernemer voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 De klant is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

13.4 Indien de ondernemer aansprakelijk is voor door de klant geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de ondernemer te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van  ondernemer niet uitkeert of de schade niet onder een door De ondernemer gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van ondernemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.

13.5 De klant dient ondernemer uiterlijk binnen 2 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

13.6 In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

13.7 Indien ondernemer haar werkzaamheden c.q. leveringen dient te verrichten aan de hand van door of namens de klant verstrekte bescheiden, is de ondernemer slechts verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden c.q. de deugdelijkheid van de geleverde zaken.

13.8 Stelt de klant materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is  ondernemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.

13.9 De ondernemer is nooit aansprakelijk voor

         1. schade aan het werk als gevolg van door de klant of in opdracht van de klant  door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte                     leveringen.                                                                                                                                                                                                                 2. schade veroorzaakt door het montagebedrijf.                                                                                                                                               

13.10 De klant kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch de ondernemer op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan: 

a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de ondernemer verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.

b. door ondeskundige bewaring (opslag) en of verplaatsen van de geleverde zaken; 

c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de klant  aan de ondernemer verstrekte of voorgeschreven gegevens, bescheiden of materialen;

d. door aanwijzingen of instructies van of namens de klant ; e. doordat door of namens de klant reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van HQ-Kozijnen & Rolluiken .

13.11 De klant is in de gevallen als opgesomd in lid 10 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de ondernemer uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

13.12 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van  ondernemer of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal ondernemer de klant vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de klant .

 

ARTIKEL 14: BETALING:

14.1. De ondernemer is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van 50% van de verschuldigde prijs van de te leveren zaken c.q. de te verrichten werkzaamheden te verlangen. Betaling van de rest van de goederen is voor het lossen van deze te voldoen.  c.q. vergoeding voor de uitgevoerde werkzaamheden dient bij levering van de zaken c.q. bij afronding van de uit te voeren werkzaamheden plaats te vinden.

14.2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de klant  niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. 

14.3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de klant  aan de ondernemer een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

14.4. Indien na aanmaning door de ondernemer betaling alsnog uitblijft, is de ondernemer bovendien gerechtigd aan de klant  buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

14.5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:

 1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.

14.6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is ondernemer gerechtigd aan de klant  over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de klant  in rekening te brengen.

14.7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is de ondernemer gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

14.8. Bij uitblijven van volledige betaling door de klant , is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de klant  hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft de ondernemer eveneens indien hij al voordat de klant  in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de klant  te twijfelen.

14.9. Door de klant  gedane betalingen zullen door de ondernemer ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de klant  bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

14.10 a. De klant  is niet gerechtigd vorderingen van De ondernemer te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op HQ-Kozijnen & Rolluiken . Dit geldt eveneens indien de klant  (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 1. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

 

ARTIKEL 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD:

15.1. De ondernemer behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de klant  aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de ondernemer heeft voldaan.

15.2. Dit eigendomsvoorbehoud rust eveneens op nieuwe zaken die door de ondernemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn vervaardigd uit de geleverde zaken.

15.3. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de klant  in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

15.4. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de klant  niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.

15.5. De klant  is verplicht de ondernemer direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

15.6. De klant  dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de ondernemer op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

15.7. Indien de klant  handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de ondernemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de ondernemer en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de klant  te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van de ondernemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

 

ARTIKEL 16: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:

16.1. De ondernemer is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken c.q. zaken c.q. bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

16.2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan de ondernemer voorbehouden.

16.3. De klant  is niet gerechtigd de door de ondernemer geleverde of vervaardigde bescheiden te gebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is de klant  verboden deze bescheiden aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze bescheiden te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HQ-Kozijnen & Rolluiken .

16.4. De klant  staat er voor in dat alle door hem aan de ondernemer te verstrekken of verstrekte gegevens c.q. bescheiden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De klant  is aansprakelijk voor eventuele schade die de ondernemer door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van deze derden.

 

ARTIKEL 17: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID:

17.1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de klant  te ontbinden, op het tijdstip waarop de klant

a: in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

b:(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

17.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

17.3. De klant  is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 18: OVERMACHT:

18.1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de klant  of de ondernemer is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de klant  te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant  voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

18.2. Onder overmacht aan de zijde van de ondernemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van HQ-Kozijnen & Rolluiken , van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van HQ-Kozijnen & Rolluiken .

18.3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de ondernemer en/of van de klant  of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

18.4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de klant  gehouden zijn verplichtingen jegens de ondernemer tot aan dat moment na te komen.

 

ARTIKEL 19: ANNULERING, OPSCHORTING:

19.1. Ingeval de klant  de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan de ondernemer een door de ondernemer nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door de ondernemer gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De ondernemer is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de klant  in rekening te brengen.

19.2. Indien de klant  een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt c.q. verzet, is de ondernemer in ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief aan de klant  in rekening te brengen.

19.3. De klant  is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal de ondernemer vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

19.4. De ondernemer is gerechtigd alle reeds door de klant  betaalde bedragen te verrekenen met de door de klant  verschuldigde schadevergoeding.

19.5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de klant  is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is de ondernemer gerechtigd deze bij de klant  in rekening te brengen. De ondernemer is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode reeds gereserveerde uren bij de klant  in rekening te brengen.

19.6. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de klant  te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is de klant  gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de ondernemer te vergoeden.

 

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER:

20.1. Op de tussen de ondernemer en de klant  gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de ondernemer is gevestigd, zij het dat de ondernemer altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de klant  is gevestigd.

20.3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan HQ-Kozijnen & Rolluiken . Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de ondernemer schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.

12.4. Indien de klant  gevestigd is buiten Nederland, is de ondernemer gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de klant  gevestigd is.

 

 

                                

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer]

  [ adres ondernemer]

  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

  herroept/herroepen*

   

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.